Healthcare and Sanitation

Arogya Vriksh
Shubham Kumar & Jatin Kumar
Dumkhal, Gujrat
Darshan Sukhadiya & Khushal Korat
Disaster Management and Healthcare Units Kanhai Gandhi & Santosh Jadhav
Innai Village
Harsh Gupta
Paradise of Gujrat
Chaitali Kalokhe, Samiksha Doshi &
Vaibhavi Kalokhe
Pause: Restrooms
Ar. Rohan Chavan
ReTHINK
Ullas M
Sushrusha
Santhosh KS
This image has an empty alt attribute; its file name is 2.-The-central-resting-space-1024x958.jpg
The Light Box
Ar. Rohan Chavan

Toilet in a Courtyard
Ar. Rohan Chavan
Vaahan
Kanchi Parmar

Want to submit your Idea/ Project? Just click below